Google Earth Plug-in 7.1.5.1557

Google Earth Plug-in 7.1.5.1557

Google – 0,8MB – Freeware
ra khỏi 83 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Google Earth Plugin - thế giới 3D trong trình duyệt của bạn. Google Earth Plugin là một plugin trình duyệt web cho phép bạn điều hướng và khám phá dữ liệu địa lý trên thế giới 3D trên nhiều của các trang web.

Tổng quan

Google Earth Plug-in là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Google.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.231 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Google Earth Plug-in là 7.1.5.1557, phát hành vào ngày 03/06/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/05/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 7.1.5.1557, được sử dụng bởi 51 % trong tất cả các cài đặt.

Google Earth Plug-in đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 0,8MB.

Người sử dụng của Google Earth Plug-in đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Google Earth Plug-in!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 2.231 UpdateStar có Google Earth Plug-in cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại